finansiering

Med leasing eller hyreslösningar kan du använda utrustning till en rimlig kostnad utan att varken behöva köpa eller äga den.

vad är leasing

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter helt utnyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.

vad kan leasas

Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

varför leasing?

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år.


Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela leasingtiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet, kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

våra finansieringspartners

Vår affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som kund. 

Därför har vi ett genomarbetat koncept för leasing, avbetalning och hyra.

Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och snabba kreditbesked.